Department Of English:
Dr. Madhvi Parashar

Dr. Madhvi Parashar

Assistant Professor

B.Ed., M.Phil., Ph.D. English

94188-25688

parashar25688@gmail.com

Prof. Seema Kumari

Prof. Seema Kumari

Assistant Professor

M.A., M.Phil

98572-07629

seema2973@gmail.com

Ms. Salil Sagar

Ms. Salil Sagar

Assistant Professor

M.A.

94184-53174

salilsrivats@gmail.com

Prof. Sunita Devi

Prof. Sunita Devi

Assistant Professor

M.A., M.Phil.

82198-31227

sunitavivekrana@gmail.com