Department Of Sanskrit:
Ms. Swaran Lata Sharma

Ms. Swaran Lata Sharma

Assistant Professor

Vishishta Shastri(B.A Honours), B.Ed, M.A(Sanskrit and Hindi), NET and SLET (Sanskrit)

98178-89466

swaranlatasharma82@gmail.com